THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Aanwezige stoffen

In onderstaande tabel zijn de stoffen en categorieën van stoffen weergegeven die in bijlage 1 van het Brzo (Besluit Risico Zware Ongevallen) zijn genoemd en die op grond van de vergunning ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht binnen de inrichting van SABIC aanwezig kunnen zijn. Uit de tabel blijkt dat de stoffen chloor en fosgeen en de stofcategorie giftig de drempelwaarden overschrijden waarmee de site wordt geclassificeerd als een hoogdrempelige Brzo inrichting. Uit de tabel blijkt dat de vanwege de waarden voor de stoffen chloor en fosgeen de site wordt geclassificeerd als een hoogdrempelige Brzo inrichting.

Op basis van deze classificatie wordt van SABIC verwacht dat zij een veiligheidsmanagementsysteem hanteert en iedere vijf jaar een veiligheidsrapport bij het bevoegd gezag indient. Ook wordt de site jaarlijks bezocht door een BRZO-inspectieteam voor zowel een aangekondigde meerdaagse inspectie als een onaangekondigde inspectie.

Met name genoemde stoffen/ categorieën stoffenAangevraagde hoeveelheid (ton)Kolom 2 (ton)Kolom 3 (ton)
Deel 2, nummer 19Acetyleen2,5550
Deel 2, nummer 34cGasolie (diesel)27250025000
Deel 2, nummer 27Carbonylchloride (fosgeen)80,30,75
Deel 2, nummer 10Chloor1101025
Deel 2, nummer 15Waterstof0,1550
Deel 2, nummer 18Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief LPG en aardgas)2,350200
Deel 2, nummer 25zuurstof42002000
Deel 2, nummer 35Watervrije ammoniak1,550200
Deel 2, nummer 22Methanol3955005000
Deel 1, H2 acuut toxisch categorie 2 alle blootstellingsroutes en categorie 3 inademingblootstellingsroute543050200
Deel 1, P2 ontvlambare gassen van categorie 126,71050
Deel 1, P5c ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen1184500050000
Deel 1, E1 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch 1191100200
Deel 1, E2 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 21916200500